ေခါင္ေခါင္

Kids are quick

Published by ေခါင္ေခါင္ under on Wednesday, September 10, 2008
(Laughter is the soul's medicine)

TEACHER: Maria, go to the map and find North America
MARIA: Here it is.
TEACHER: Correct. Now class, who discovered America ?
CLASS: Maria.
____________________________________

TEACHER: John, why are you doing your math multiplication on the floor?
JOHN: You told me to do it without using tables.
__________________________________________
TEACHER: Glenn, how do you spell 'crocodile?'
GLENN: K-R-O-K-O-D-I-A-L'
TEACHER: No, that's wrong
GLENN: Maybe it is wrong, but you asked me how I spell it.
____________________________________________
TEACHER: Donald, what is the chemical formula for water?
DONALD: H I J K L M N O.
TEACHER: What are you talking about?
DONALD: Yesterday you said it's H to O.
__________________________________
TEACHER: Winnie, name one important thing we have today that we
didn't have ten years ago.
WINNIE: Me!
__________________________________________

TEACHER: Glen, why do you always get so dirty?
GLEN: Well, I'm a lot closer to the ground than you are.
_______________________________________
TEACHER: George Washington not only chopped down his father's cherry
tree, but also admitted it. Now, Louie, do you know why his father
didn't punish him?
LOUIS: Because George still had the axe in his hand.
______________________________________

TEACHER: Now, Simon, tell me frankly, do you say prayers before eating?
SIMON: No sir, I don't have to, my Mom is a good cook.
________________________ ______

TEACHER: Clyde , your composition on 'My Dog' is exactly the same as
your brother's. Did you copy his?
CLYDE : No, sir. It's the same dog.
___________________________________
TEACHER: Harold, what do you call a person who keeps on talking
when people are no longer interested?
HAROLD: A teacher
__________________________________

2 comments:

tharrhtoo said... @ September 10, 2008 at 7:02 AM

ေခါင္ေခါင္၏ ပိုစ့္အား ဒစ္ရွင္နရီလွန္ျပီးသကာလ........
ဟား..ဟား..ဟီး..ဟီး..ဟိုး.ဟိုး..ဟစ္..ဟစ္..အဲလိုမ်ိဳး..
ရီရလားဟင္.. ေခါင္ေခါင္

အလဲကားေနာက္တာေနာ္.ေခါင္ေခါင္
ေပါ့ေပါ့ ပါးပါး ျဖင့္သြားတယ္ဟာ
ေကာင္းတယ္ အဲလိုမ်ိဳးေတြတင္ေပးေနာ္

myatnoe said... @ September 11, 2008 at 9:29 PM

ေတာ္ေတာ္ေလးရီရပါတယ္
အေမာေျပသြားလို႔ေက်းဇူးပါ

Post a Comment

 

Lipsum

Followers