ေခါင္ေခါင္

21 Importand advicises

Published by ေခါင္ေခါင္ under on Monday, September 15, 2008
ONE- Give people more than they expect and do it cheerfully.

TWO- Marry a man/woman you love to talk to. As you get older, their convensational skills will be as important as any other.

THREE- Don't believe all your hear,spend all you have or spend all you want.

FOUR- When you say, ' I love you,' mean it.

FIVE- When you say, ' I'm sorry,' look the person in the eye.

SIX-Be engaged at least six months before you get married.

SEVEN- Believe in love at first sight.

EIGHT- Never laugh at anyone's dreams. People who dont' dreams don't have much.

NINE- Love deeply and passionately. You might get hurt but it's the only way to live life completely.

TEN- In disagreements, fight fairly. No name calling.

ELEVEN- Don't judge people by their relatives.

TWELVE- Talk slowly but think quickly.

THIRTEEN- When someone asks you a question you don't want to answer, smile and ask, ' Why do you want to know?'.

FOURTEEN-Remember that great love and great achievements involve great risks.

FIFTEEN-Say 'bless you ' when you hear someone sneeze.

SIXTEEN-When you lose, don't lose the lesson.

SEVENTEEN-Remember the three R's :Respect for self; Resepect for others and Responsibility for all your actions.

EIGHTEEN-Don't let a little dispute injure a great friendship.

NINETEEN-When you realize you've made a mistake, take immediate steps to correct it.

TWENTY- Smile when picking up the phone. The caller will hear it in your voice.

TWENTY-ONE- Spent some time alone.


2 comments:

လူသစ္ said... @ September 15, 2008 at 8:16 AM

၂၁ခ်က္ထဲလား။ နဲေသးတယ္။ ဒီေလာက္ေလးေတာ႔ ေအးေဆးလိုက္နာႏိုင္တယ္။ ခုေတာ႔မဟုတ္ဘူး ၄၂ခ်က္ေလာက္ရွိမွ တေပါင္းထဲလုိက္နာေတာ႔မယ္။ ျပည္႔ေအာင္ ေစာင္႔လိုက္အုန္းမယ္ ဟဲ

myatnoe said... @ September 15, 2008 at 2:45 PM

tks..တခ်ိဳ့အခ်က္ေတြေတာ့ မလိုက္ႏိုင္ေတာ့ဘူး

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လိုက္နာသင့္တယ္

Post a Comment

 

Lipsum

Followers